O EURIPA Polska

Stowarzyszenie EURIPA Polska, zostało powołane przez przedstawicieli sektora ochrony zdrowia w celu promowania rozwiązań systemowych oraz dobrych praktyk opieki zdrowotnej świadczonej na terenach wiejskich i mniejszych miejscowości. Założycielami są lekarze, pielęgniarki, eksperci rynku zdrowia, naukowcy oraz przedstawiciele innych zawodów, dla których inspiracją do wspólnego działania jest wieloletnia aktywność EURIPA – Europejskiego Stowarzyszenia Lekarzy Wiejskich i Obszarów Odludnych.Podejmowane wspólnie działania mają zaspokajać potrzeby zdrowotne i wpływać na dobrostan społeczności wiejskich oraz uwzględniać potrzeby zawodowe swoich członków.

Stowarzyszenie zostało powołane do życia w dniu 6 grudnia 2018 r., w celu promowania rozwiązań systemowych oraz dobrych praktyk opieki zdrowotnej skoncentrowanej na osobie i społeczności lokalnej, obejmujących organizację, finansowanie i zarządzanie, opartych na dowodach naukowych i budujących wartość opieki. Celem przewodnim jest rozwój w Polsce rozwiązań, które poprzez  koordynowanie opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej dostarczają ludziom mieszkającym na terenach wiejskich i pozamiejskich usługi medyczne i opiekuńcze w sposób zapewniający uzyskanie kontinuum promocji zdrowia, zapobiegania chorobom, diagnozy, leczenia, zarządzania chorobami, rehabilitacji oraz paliatywnych usług medycznych, zgodnie z zapotrzebowaniem, w okresie całego życia i w formie stałej dyskusji z pacjentami. Członkowie EURIPA Polska – naukowcy, lekarze, pielęgniarki, ekonomiści, menedżerowie oraz przedstawiciele innych zawodów związanych z opieką zdrowotną, a także pacjenci, chcą działać wspólnie na rzecz poprawy jakości i efektywności systemu opieki zdrowotnej dostarczanej pacjentom w Polsce.  Działania Stowarzyszenia kierowane są pacjentom z terenów wiejskich i pozamiejskich oraz poza wielkimi aglomeracjami, gdzie koordynacja opieki ze względu na problemy z dostępnością kadr medycznych jest szczególnie ważna.

Cele statusowe
1. Promowanie w Polsce i na świecie dobrych praktyk opieki zdrowotnej skoncentrowanej na osobie i społeczności lokalnej, opartych na dowodach naukowych, obejmujących organizację, finansowanie i zarządzanie, które poprzez koordynowanie opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej dostarczają ludziom mieszkającym na terenach wiejskich i pozamiejskich usługi medyczne i opiekuńcze w sposób zapewniający uzyskanie kontinuum promocji zdrowia, zapobiegania chorobom, diagnozy, leczenia, zarządzania chorobami, rehabilitacji oraz paliatywnych usług medycznych, zgodnie z zapotrzebowaniem, w okresie całego życia i w formie stałej dyskusji z pacjentami;
2. Promowanie zintegrowanego systemu ochrony na terenach wiejskich i poza aglomeracjami miejskimi w dialogu oraz komunikacji ze środowiskami oraz decydentami odpowiedzialnymi za kształtowanie krajowej i lokalnej polityki zdrowotnej, zainteresowanymi ciągłą poprawą „Potrójnego celu”, to jest: mierzalnych rezultatów i jakości opieki zdrowotnej osiąganych przy możliwie niskich kosztach i racjonalnym wykorzystaniu zasobów;
3. Promowanie i popularyzowanie wiedzy oraz przykładów praktycznych osiągnięć w zakresie opieki zdrowotnej zapewnianej mieszkańcom terenów wiejskich i poza aglomeracjami miejskimi;
4. Promowanie najwyższych standardów debaty na temat ochrony i promocji zdrowia, a także ekonomiki, zarządzania i jakości w sektorze ochrony zdrowia opartej na dowodach naukowych;
5. Podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw z zakresu nauki i praktyki oraz rozwiązań prawnych i organizacyjnych przyczyniających się do ciągłej poprawy jakości opieki świadczonej mieszkańcom terenów wiejskich i poza aglomeracjami miejskimi w Polsce i innych krajach europejskich;
6. Niesienie pomocy i wspieranie w rozwoju kariery zawodowej i naukowej osób wnoszących wkład w rozwój jakości opieki na terenach wiejskich i poza aglomeracjami miejskimi w Polsce;
7. Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat ochrony zdrowia, w tym szczególnie rozwiązań zintegrowanego systemu ochrony zdrowia na terenach wiejskich i poza aglomeracjami miejskimi oraz prowadzenie badań naukowych w tym zakresie.
Zarząd EURIPA Polska
Paweł Żuk
Prezes Stowarzyszenia
Witold Paweł Kalbarczyk
Członek Zarządu, Sekretarz
Zofia Komorowska
Członek Zarządu
Jan Krzysztof Flaczyński
Członek Zarządu
Przemysław Dybciak
Członek Zarządu
Paweł Żuk

Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii. Jest współzałożycielem i od 22 lat prezesem Centrum Medyczno-Diagnostycznego sp. z o.o. (CMD). Zajmuje się pomiarowaniem działalności medycznej i organizacją świadczeń w oparciu o efektywność. Uczestniczy aktywnie w pracach zespołów przy Ministerstwie Zdrowia i NFZ przygotowujących programy POZ PLUS oraz KONS. Pracował jako ekspert Banku Światowego w zakresie doradztwa organizacji POZ dla Federacji Rosyjskiej (2016 i 2017) oraz dla miasta Grudziądz (2019). Współpracuje z Komisją Europejską jako ekspert SANTE od 2017. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz międzynarodowych komitetów doradczych EURIPA i EPCCS. Od czerwca 2019 roku prezes EURIPA Polska. Jest wiceprezesem zarządu Wschodniej Izby Gospodarczej. Został wybrany Menadżerem Roku 2018 prywatnych podmiotów medycznych w konkursie wydawnictwa Termedia.

Witold Paweł Kalbarczyk

Lekarz z internista w trakcie specjalizacji z geriatrii. Ekspert systemów ochrony zdrowia, były wieloletni menedżer firm ubezpieczeniowych i emerytalnych, jeden z pierwszych w Polsce propagatorów koordynowanej opieki i zarządzania jakością w ochronie zdrowia, współautor propozycji reform ochrony zdrowia (KLD – 1992 i PIU – 2008) opartych na koordynowanej opiece zdrowotnej i konkurencji płatników. Od 2010 r. prowadzi działalność doradczą z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i ochrony zdrowia. Autor licznych publikacji i doświadczony szkoleniowiec. Członek Zarządu Stowarzyszenia IFIC Polska.

Zofia Komorowska
Zofia Komorowska
Jan Krzysztof Flaczyński
Specjalista medycyny rodzinnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii, z długoletnim stażem w klinice kardiochirurgii a od 1996 roku współwłaściciel Zespołu Lekarza Rodzinnego „Pro Familia” w Czerwonaku. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia. Organizator i realizator idei medycyny rodzinnej w Polsce. Pasjonat gór, lekarz wielu wypraw w góry wysokie – stąd zainteresowanie medycyną górską i medycyną podróży. Z pasją wdraża nowe systemy informatyczne w medycynie rodzinnej. Realizator programu pilotażowego POZ PLUS.
Przemysław Dybciak

Absolwent Wydziału Lekarskiego ówczesnej Akademii Medycznej w Lublinie w 1998 roku, specjalista z zakresu medycyny rodzinnej od 2005 roku. W 2002 roku ukończył podyplomowe studia menadżerskie w zakresie „Zarządzania zakładami opieki zdrowotnej i zdrowiem publicznym”. Od 2009 roku związany z Centrum Medyczno – Diagnostycznym Sp. z o.o. (CMD) , gdzie pracuje jako lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej w dwóch jednostkach: w Domanicach Kolonii oraz Aleksandrowie, w których jest również kierownikiem. W drugiej placówce od lipca 2018 realizuje pilotażowy program NFZ- POZ Plus.

Od sześciu lat jest przewodniczącym zespołu specjalistów w CMD zajmującym się przygotowaniem i implementacją Opieki Koordynowanej w organizacji, współtwórca dwóch programów medycznych wdrożonych w CMD: bilansów dorosłych oraz opieki nad pacjentem chorym przewlekle- grupy dyspanseryjne. Współpracował z NFZ w zakresie doradztwa praktycznego aspektu pracy lekarza rodzinnego i organizacji POZ w kontekście założeń Opieki Koordynowanej. Entuzjasta nowych technologii i rozwoju elektronicznej dokumentacji pacjenta.

ORGANIZATORZY
PATRONAT HONOROWY
PARTNERZY
PATRONAT MEDIALNY
Łącząc wiedzę, doświadczenie i praktykę działamy dla zdrowia i dobrostanu
ludzi z terenów wiejskich i pozaaglomeracyjnych.